FACEBOOK soutěž o 3D Borovici Himalájská !!

Vyhrajte BESTSELLER umělý vánoční stromek 3D Borovici Himalájská!
STATUT SOUTĚŽE
“Vyhrajte BESTSELLER umělý vánoční stromek 3D Borovici Himalájská”
Statut soutěže je jediným závazným dokumentem, který upravuje
podrobně pravidla soutěže tak, aby byly přesně a srozumitelně stanovené podmínky soutěže.
I. Vyhlašovatel soutěže
Vyhlašovatelem soutěže je:
Woche s.r.o.
Pribinova 923/25
Bošany 956 18
IČO: 50186965
IČ DPH: SK2120200874
Okresní soud Trenčín
Oddíl: Sro Vložak 33233 / R
(Dále jen “Vyhlašovatel”)
II. Čas konání soutěže
Termín soutěže je stanoven na období
od 20.09.2020 do 11.10.2020.
Vylosování výherců soutěže proběhne následující den po ukončení soutěže -12.10.2020, v sídle Woche s.r.o.
III. Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže “Vyhrajte NOVINKU umělý vánoční stromek 3D Borovice Himalájská” může být osoba starší 18 let s trvalým pobytem na Slovensku a v České republice (dále jen “soutěžící” nebo “účastník soutěže”), která bude sdílet příspěvek z facebook stránky svetstromku
https://www.facebook.com/svetstromku/ v době konání soutěže podle přesně stanovených pravidel (bod IV.).
Všichni, kteří splní tyto podmínky, budou automaticky zařazeni do losování. Vylosování bude 1 výherce.
IV. pravidla soutěže
Podmínky účasti v soutěži

 1. Zúčastnit se soutěže mohou jen účastníci uvedení v bodě III.
 2. Účastí v soutěži účastník v případě výhry souhlasí se zpracováním a zveřejněním jeho údajů podle tohoto statutu.
 3. Do soutěže o ceny bude zařazena každá osoba, která v termínu konání soutěže podle bodu III. tohoto statutu splní všechny podmínky účasti v soutěži:
  a) Sdílí příspěvek z FB stránky svetstromku – veřejně
  b) Označí “líbí se mi” na FB stránku svetstromku – stane se fanouškem
  c) Označ 3 přátel, který by chtěl také vyhrát tento vánoční stromeček
  d) Da FOLLOW na FB stránku svetstromku.cz

V. Výhry v soutěži
Výherce v soutěži vyhrává nepeněžitou výhru:
Umělý vánoční stromek 3D Borovice Himalájská 210cm
VI. Seznamování s výsledky soutěže

 1. Vylosování soutěže bude následující den po ukončení soutěže
  a výherci soutěže budou v souladu s podmínkami soutěže
  seznámeni písemně prostřednictvím FB zprávy a zveřejnění na facebook stránce svetstromku – https://www.facebook.com/svetstromku/
 2. Vyhlašovatel oznámí výherci hodnotu výhry ve smyslu § 8 odst. 10 zákona č. 595/2003 Sb. o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. nepeněžních výhra je předmětem daně z příjmů a považuje se za ostatní příjem ve smyslu § 8 odst. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Sb. o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 4. nepeněžitá výhra nepřesahující 350 € je ve smyslu § 9 odst. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Sb. o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů od daně z příjmů osvobozena.
 5. Výhra bude výherci oznámena zprávou a následně si vytvoří rezervaci na termín do 24.10.2020.
 6. Vyhlašovatel má právo výhru výherci nepředat v případě, že výherce nesplnil nebo porušil některé z ustanovení tohoto statutu.
  V. Souhlas se zveřejněním údajů Účastník soutěže dává tímto v případě výhry souhlas ve smyslu zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení pro účely zveřejnění informace o výhře na facebook stránce https://www.facebook.com/svetstromcekov/a v rozsahu jméno, příjmení, adresa, tel. číslo, email pro účely doručení výhry.
  Souhlas je udělen na dobu trvání smluvního vztahu s Woche s.r.o. Souhlas podle tohoto článku lze odvolat písemným oznámením doručeným Vyhlašovateli soutěže.
  VI. Právo Zadavatele změnit statut soutěžní hry nebo odvolat soutěž
 7. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit statut soutěže a právo soutěž odvolat.
 8. Na účinnou změnu statutu soutěže nebo odvolání soutěže se vyžaduje, aby Vyhlašovatel zveřejnil tento údaj o změně nebo odvolání seznámením na facebook stránce https://www.facebook.com/svetstromku/
  VII. Závěrečná ustanovení
 9. Tento statut nabývá účinnosti vůči třetím osobám dnem veřejného vyhlášení soutěže. Do této doby může Vyhlašovatel jednostranně měnit, doplňovat jednotlivé ustanovení statutu bez dodržení podmínek uvedených v článku VI. tohoto statutu.
 10. Výhru / cenu z této soutěže nelze soudně vymáhat.
 11. Osoby, které se zúčastní soutěže, vyjadřují svůj bezvýhradný souhlas se závazností statutu.
 12. V případě rozporu ustanovení statutu a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu tohoto statutu nebo propagačních materiálů, budou aplikovat příslušná ustanovení tohoto statutu.
 13. V případě jakýchkoliv sporů, které vyplývají z této soutěže, nebo které vznikly v souvislosti s ní, se jednotliví účastníci soutěže a Vyhlašovatel zavazují, že je budou řešit vzájemnými jednáními a dohodou.
 14. Všude tam, kde se uvádí v tomto statutu soutěž, má se tím na mysli i soutěžní hra a naopak.
 15. Statut je zveřejněn na stránce https://www.facebook.com/svetstromku/
  V Bošany, 20.09.2020