Obchodní podmínky

 1. Obecná ustanovení

Následující obchodní a reklamační podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran, které vyplývají z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím: Wocht s.r.o., DIČ: SK2120200874, Pribinova 923/25, 95618 Bošany (dále jen “prodávající”) a kupujícím. Předmětem této smlouvy je nákup a prodej zboží na internetových stránkách prodejce.

Kontaktní údaje prodejce:

Wocht s.r.o., IČ DPH: SK2120200874, Pribinova 923/25, 95618 Bošany

DIČ: 2120200874

IČ DPH: SK2120200874

Provoz: Pribinova 923/25, 95618 Bošany

Telefon: +420 227 272 609

E-mail: info@svetstromku.cz

Sběrné místo:

Expandeco – svetstromku.cz
Vídeňská 134/102, Dolní Heršpice
619 00 Brno

Dozorčí orgán:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)

SOI Inspektorát pro Trenčianský kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

Oddělení dohledu

tel. č. 032/640 01 09

fax č. 032/640 01 08

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1. Tyto obchodní a reklamační podmínky ve znění použitelném k datu kupní smlouvy jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě uzavření kupní smlouvy v písemné formě, ve které budou dohodnuté podmínky odchylně od těchto obchodních a reklamačních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před těmito obchodními a reklamačními podmínkami. Nově dohodnuté obchodní podmínky nesmí být v rozporu s jinými právními předpisy (zkrácení doby splácení, záruční doba atd.)

1.2. Pro účely těchto obchodních a reklamačních podmínek se doplňkovou smlouvou rozumí smlouva, při které kupující nabývá zboží nebo je mu poskytována služba, která souvisí s předmětem dané kupní smlouvy, pokud je dodávané zboží nebo poskytována služba prodávajícím nebo třetí stranou na základě jejich dohody.

1.3. Zobrazená kupní cena zboží na jakékoli webové stránce elektronického obchodu provozované prodávajícím zahrnuje také daň z přidané hodnoty ve stanovené výši podle platného právního předpisu Slovenské republiky. Nezahrnuje cenu za přepravu zboží nebo jiné volitelné služby. Veškeré obchodní a ostatní akcie jsou splatné až do okamžiku prodeje akcií, pokud není uvedeno jinak.

1.4. Prodávající může kdykoli upravit prodejní cenu zboží, které je zobrazeno na webové stránce elektronického obchodu v obchodě prodávajícího. Taková změna se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před cenou pozemku, a to bez ohledu na skutečnost, že zboží ještě nebylo dodáno.

 1. Způsob uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva se uzavírá na základě návrhu, který zasílá kupující prodávajícímu ve formě vyplněného a odeslaného formuláře prostřednictvím internetové stránky prodávajícího, jemuž zaslal návrh na její uzavření. Předmětem smlouvy je úplatný převod vlastnického práva ke zboží označeného kupujícím za kupní cenu a za podmínek uvedených v této objednávce (dále jen “objednávka”).

2.2. Po odeslání objednávky bude automaticky zaslána zpráva o výběru objednávky na e-mailovou adresu elektronického systému prodávajícího (“Potvrzení přijetí objednávky”). V případě potřeby je možné, že jakékoli další informace týkající se jeho objednávky mohou být zaslány na e-mailovou adresu kupujícího.

2.3. Potvrzení objednávky obsahuje informace, že prodávající obdržel objednávku, ale nepřijímá nabídku k uzavření kupní smlouvy.

2.4. Následně budou informace zaslány na e-mailovou adresu kupujícího, která obsahuje oznámení o přijetí objednávky kupujícího (“přijetí objednávky”). Obsahem akceptace objednávky jsou název a specifikace zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, údaj o pravděpodobné dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o podmínkách, způsobu ceně a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení pro kupujícího, dále údaje o prodávajícím jako například obchodní jméno, sídlo, IČO a podobné. Oznámení může obsahovat i další nezbytné informace.

2.5. Uzavření kupní smlouvy je doručením převzetí objednávky v elektronické nebo písemné podobě.

2.6. Prodávající jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem informoval před odesláním objednávky kupujícího o předsmluvních informacích týkajících se reklamačních, platebních, obchodních, přepravních a jiných podmínek tak, že:

 1. a) o hlavních vlastnostech zboží nebo charakteru služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží nebo službě informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
 2. b) Informujte obchodního jména a sídla prodávajícího na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího, 1 z těchto obchodních a reklamních podmínek, které jsou umístěny na podstránce prodávajícího e-shopu,
 3. c) o telefonním čísle prodávajícího a o dalších údajích, které jsou důležité pro kontakt kupujícího s prodávajícím, zejména adresu jeho elektronické pošty a číslo faxu, pokud je má informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 z těchto obchodních a reklamních podmínek, které jsou umístěny na podstránce prodávajícího e-shopu,
 4. d) adresu prodávajícího, u něhož může kupující nárokovat nárok na zboží nebo služby, podat stížnost nebo jinou stížnost, 1 z těchto obchodních a reklamních podmínek, které jsou umístěny na podstránce prodávajícího e-shopu,
 5. e) o celkové ceně zboží nebo služby včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní nebo pokud vzhledem k povaze zboží nebo služby nelze cenu přiměřeně určit předem, způsob vypočítá, jakož io nákladech na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky, nebo pokud tyto náklady a poplatky nelze v předstihu stanovit skutečností, že kupující bude povinen je zaplatit v příslušném katalogu prodejce e-shopu,
 6. f) o platebních podmínkách, dodacích podmínkách, o lhůtě, do které se prodávající zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, o informaci o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů kupujícího informoval v příslušných článcích těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na podstránka prodávajícího e-shopu,
 7. g) informace o právu kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, o podmínkách, lhůtě a postupu pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy; 10 z těchto obchodních a reklamních podmínek, které jsou umístěny na webu prodávajícího,
 8. h) poskytnout formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, 10 a dodatek k těmto obchodním a reklamačním podmínkám, které jsou umístěny na dílčím webu prodávajícího; prodávající také poskytl formulář pro odstoupení od smlouvy sám v dodatku k těmto obchodním a reklamačním podmínkám, které jsou umístěny na příslušné podstránce prodávajícího pro elektronické obchodování

(i) informace, že pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu podle § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen “Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku”), a pokud odstoupí od kupní smlouvy i náklady na vrácení zboží, které z důvodu své povahy nelze vrátit poštou, 10 z těchto obchodních a reklamních podmínek, které jsou umístěny na webu prodávajícího,

 1. j) povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu cenu za plnění skutečně poskytnuté podle § 10 odst. 5Prodejte zákon o ochraně spotřebitele, pokud kupující odstoupí od smlouvy o poskytování služeb poté, co dal prodejci výslovný souhlas podle oddílu 4 6 zákona o ochraně spotřebitele v případě prodeje na dálku, 10 z těchto obchodních a reklamních podmínek, které jsou umístěny na webu prodávajícího,
 2. k) okolnosti, za kterých kupující ztratí právo odstoupit od smlouvy; 10 z těchto obchodních a reklamních podmínek, které jsou umístěny na webu prodávajícího,
 3. l) pokyny pro odpovědnost prodávajícího za vady zboží nebo služeb v rámci § 622 a 623 občanského zákoníku v čl. 8 z těchto činností

a podmínky reklamace, které jsou umístěny na podstránce prodávajícího,

 1. m) existenci a podrobnosti záruky poskytnuté výrobcem nebo prodávajícím podle přísnějších zásad než stanovených v čl § 502 občanského zákoníku, pokud ji výrobce nebo prodávající poskytuje, jakož i informaci o existenci a podmínkách pomoci a službách poskytovaných kupujícímu po prodeji zboží nebo poskytnutí služby, pokud se taková pomoc poskytuje informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a čl. 9 z těchto obchodních a reklamních podmínek, které jsou umístěny na webu prodávajícího,
 2. n) o existenci příslušných kodexů chování, které se prodávající zavázal dodržovat, a o způsobu, jakým se může kupující s nimi seznámit nebo získat jejich znění informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
 3. o) doba trvání smlouvy v případě smlouvy na dobu určitou; pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo pokud jde o smlouvu, při které se automaticky prodlužuje její platnost, i informaci o podmínkách ukončení smlouvy informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího av těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického prodejce,
 4. p) o minimální délce trvání závazků kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takový závazek informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 5. q) o povinnosti kupujícího zaplatit zálohu nebo poskytnout jinou finanční záruku na žádost prodávajícího ao podmínkách, které se na jeho poskytnutí vztahují, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takový závazek informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího av těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné dílčí stránce prodávajícího,
 6. r) o funkčnosti včetně použitelných technických ochranných opatření k zajištění elektronického obsahu, pokud je to vhodné informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 7. s) o kompatibilitě elektronického obsahu s hardwarem a softwarem, o kterých prodávající ví nebo je rozumné očekávat, že o nich ví, pokud je to vhodné informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího av těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronický obchod prodávajícího,
 8. t) o možnosti a podmínkách řešení sporu mimosoudní cestou prostřednictvím systému alternativního řešení sporů, pokud se prodávající zavázal tento systém využívat informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 9. u) o potřebných úkonech na uzavření kupní smlouvy tak, že tyto potřebné úkony popsal v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 10. v) o tom, že kupní smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodejce a je kupujícímu dostupná poté, co si ji kupující písemně vyžádá informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

o tom, že jazykem nabízeným na uzavření smlouvy je slovenský jazyk informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího.

2.7. Pokud prodávající nesplnil svou povinnost poskytnout informace podle bodu 2.6. (e) těchto obchodních a stížnostních podmínek, kupující není povinen tyto další náklady nebo poplatky uhradit.

 1. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinen:

 1. a) v případě potvrzení objednávky formou akceptace je prodávající povinen dodat kupujícímu zboží v dohodnutém množství, lhůtě, kvalitě a zabalit ho a zajistit přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu,
 2. b) zajistit, aby dodané zboží bylo v souladu s platnou slovenskou legislativou,
 3. c) zaslat potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvalém nosiči, např. e-mailem. Potvrzení musí být zasláno bez prodlení a musí obsahovat všechny informace uvedené v 2.6. včetně formuláře výběru z kupní smlouvy.
 4. d) nejpozději spolu se zbožím předat kupujícímu v elektronické nebo písemné formě všechny potřebné doklady k převzetí a užívání zakoupeného zboží a také další doklady, které jsou předepsány platnými právními předpisy České republiky jako například návod v slovenském jazyce, dodací list, záruční list a daňový doklad.

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny kupujícímu za dodané zboží.

3.3. V případě nedostupnosti zboží nebo vyprodání zásob, není schopen prodávající dodat zboží kupujícímu ve lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě, určené těmito obchodními a reklamačními podmínkami nebo za dohodnutou kupní cenu, je povinností prodávajícího nabídnout kupujícímu náhradní plnění, popřípadě možnost odstoupení od kupní smlouvy pro kupujícího (zrušení objednávky). Odstoupení od kupní smlouvy nebo zrušení objednávky je možné zasláním e-mailu kupujícímu. V případě uhrazení kupní ceny kupujícím nebo její části, je povinností prodávajícího vrátit již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy resp. zrušení objednávky kupujícímu na určeném účtu, pokud se strany nedohodnou jinak. Není-li kupující kupujícím akceptován a není prodávajícím nabízen nebo odstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. V případě uhrazení kupní ceny kupujícím nebo její části, je prodávající povinen vrátit již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy, kupujícímu.

 1. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Prodávající informoval kupující o povinnosti zaplatit kupní cenu. Tato povinnost je součástí objednávky.

4.2. Práva kupujícího: Kupující má právo dodat zboží v množství, kvalitě, čase a místě dohodnutém stranami.

4.3. Povinnosti kupujícího:

 1. a) zaplatit dohodnutou kupní cenu prodávajícímu v dohodnuté době splatnosti včetně nákladů na dodání objednaného zboží,
 2. b) převzetí zboží, které bylo objednáno a dodáno
 3. c) potvrdí přijetí zboží podpisem nebo podpisem v dodacím listu.
 4. Dodací a platební podmínky

5.1. U každé položky na webových stránkách elektronického obchodu je uvedena také obvyklá dostupnost zboží s datem vypršení platnosti.

5.2. Prodávající je povinen dodat věc kupujícímu neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud se nedohodnou v kupní smlouvě jinak. Pokud prodávající nesplní tuto povinnost, může se kupující požádat o dodání věci ve stanovené časové lhůtě. Není-li zboží dodáno v této dodatečné přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.

5.3. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím dodací lhůty uvedené v kupní smlouvě.

5.4. Prohlížení zboží na webech elektronického obchodu provozovaných prodávajícím není jen ilustrativní. Rozměry, váha a jiné údaje o zboží, které se nacházejí v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího jsou udávané výrobcem a mohou se lišit od skutečnosti o + – 1% z uváděné hodnoty.

5.5. Povinností kupujícího je převzít zboží na dohodnutém místě, podle kupní smlouvy nebo jiným způsobem v čase před doručováním zboží (dále jen “místo”). Kupující je povinen převzít zboží v časovém rozpětí, které je prodávajícím nebo jeho zástupcem, (dále jen “časové pásmo”) dodat zboží a kupující dohodnuté v kupní smlouvě nebo jinak včas před dodávkou zboží.

5.6. Pokud, prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo a v časovém rozsahu, je povinností kupujícího převzít zboží osobně nebo zajistit, převzetí zboží osobou zplnomocněnou kupujícím. Kupující je povinen podepsat záznam o zaplacení kupní ceny, dodání a dodání zboží. Povinnost třetí osoby oprávněné převzít zboží je poskytnout prodávajícímu kopii přijetí objednávky. Po dodání zboží kupujícímu se zboží považuje za dodané. Doručením zboží kupujícímu se rozumí dodání zboží na Místo, jeho převzetí kupujícím nebo třetí osobou zplnomocněnou kupujícím a podpis protokolu o zaplacení kupní ceny a doručení a předání zboží kupujícím nebo třetí osobou zplnomocněnou kupujícím.

5.7. V případě potřeby opakovat dodání zboží z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě av časovém rozsahu nebo pokud kupující nepřevezme zboží do 7 dnů po marném uplynutí časového rozsahu, bez předchozího písemného odstoupení od kupní smlouvy, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady ve výši skutečných nákladů za vzniklou škodu za pokus o neúspěšné doručení zboží na místo.

5.8. Povinností kupujícího je kontrola přijaté zásilky, obal zboží a také zboží, ihned po doručení v přítomnosti zástupce prodávajícího, například kurýr. Pokud bude zjištěna vada zboží, je povinností zástupce prodávajícího umožnit kupujícímu vyhotovení záznamu o povaze a rozsahu vady zboží, správnost potvrdí zástupce prodávajícího. S takovým písemným záznamem doručeným prodávajícímu může kupující odmítnout převzetí vadného zboží nebo potvrdit dodávku vadného zboží a následně, 8 z těchto obchodních a reklamních podmínek pro uplatnění nároku na vadu zboží u prodávajícího nebo určenou osobu. Pokud kupující odmítne převzít doručené zboží s vadami, veškeré expedice vzniklé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese prodávající.

5.9. V případě, že prodávající nedodá zboží, má kupující nárok na lhůtu uvedenou v bodě 5.2. těchto obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen kupujícímu vrátit už zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů od okamžiku doručení odstoupení od kupní smlouvy. Prostředky budou převedeny na bankovní účet určený kupujícím.

 1. Nákupní cena

6.1. Kupní cena zboží, která byla dohodnuta v kupní smlouvě mezi kupujícím a prodávajícím, je uvedena v objednávce (“kupní cena”). V případě pokud je kupní cena uvedená v potvrzení doručení objednávky vyšší než cena za identické zboží uvedená v nabídce elektronického obchodu v době odeslání objednávky kupujícím, prodávající doručí kupujícímu elektronickou zprávu s informací o nabídce nové kupní ceny v jiné výšce, která se považuje za návrh prodávajícího uzavřít novou kupní smlouvu, kterou musí kupující výslovně potvrdit e-mailem nebo písemně, aby mohla být uzavřena platná kupní smlouva.

6.2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží v hotovosti, resp. platební kartou při osobním převzetí zboží, dobírkou v místě dodání zboží nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v akceptaci objednávky nebo na internetové stránce prodávajícího v době před převzetím zboží.

6.3. Po zaplacení kupní ceny bezhotovostním převodem na účet prodávajícího se považuje za den platby, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.4. Je povinností kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu dohodnutého zboží v době kupní smlouvy, nejpozději však po převzetí zboží.

6.5. Prodávající je oprávněn odepřít dodání zboží kupujícímu, pokud kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu do momentu dodání zboží na Místo a strany se nedohodly na zaplacení kupní ceny za zboží ve splátkách.

6.6. Montáž, dodání a související náklady nejsou zahrnuty v kupní ceně a prodávající není povinen poskytnout službu kupujícímu.

 1. Získání vlastnictví a předávání nebezpečí škody na zboží

7.1. Právo na vlastnictví zboží je kupujícím kupováno až po úplném zaplacení kupní ceny za zboží.

7.2. Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo třetí osobou zplnomocněnou kupujícím od prodávajícího nebo od jeho zástupce, pověřeného doručit zboží nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme přechází na něj nebezpečí škody na zboží.

 1. Reklamace (záruka, odpovědnost za vady, stížnosti)

8.1. Kupující má právo včas a řádně osvobodit vadu, pokud jde o vadu zboží, které lze odstranit. Povinnost prodávajícího odstranit vadu bez zbytečného odkladu.

8.2. Namísto odstranění vady může kupující požadovat výměnu zboží, nebo se vada týká jen určité součásti zboží, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

8.3. Nahrazení vadného zboží za zboží, které není vadné, může prodávající prodat vždy, když kupující nevyvolává závažné potíže.

8.4. Pokud jde o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohl řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

8.5. V případě dalších nevyhnutelných vad má kupující nárok na odpovídající slevu na cenu zboží.

8.6. Prodávající poučil kupujícího své práva podle ustanovení tohoto zákona. § 622 občanského zákoníku (body 8.1 až 8.3 těchto obchodních a stížnostních podmínek) a práva vyplývající z tohoto práva. § 623 občanského zákoníku (bod 8.4. Až 8.5. Těchto obchodních a reklamačních podmínek) tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si je přečíst v době před odesláním objednávky.

8.7. Kupující je povinen uplatnit nárok u prodávajícího nebo určenou osobu. Prodávající odpovídá za vady zboží ve smyslu platných právních předpisů České republiky.Informácie o servisních místech a určených osobách pro záruční a pozáruční servis poskytne prodávající kupujícímu na zadní straně záručního listu nebo na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

8.8. Na řešení stížností se vztahují platné zásady pro stížnosti prodávajícího, 8. tyto obchodní a reklamační podmínky. Kupující byl řádně seznámen s reklamačním řádem a informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon”) v době před uzavřením kupní smlouvy tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si v době před odesláním objednávky přečíst jejich.

8.9. Zboží nakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetovém obchodě prodávajícího je předmětem příkazu k uplatnění nároku.

8.10. Pokud zboží vykazuje vady, za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího, má kupující právo uplatnit si u prodávajícího odpovědnost za vady zboží.

8.11. Pokud je zboží vadné, má kupující právo podat reklamaci v prostorách prodávajícího v souladu s § 18 odst. 2 Zákona tak, že doručí zboží do provozovny prodávajícího a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit své právo podle bodů 8.1. do 8.5. těchto obchodních a stížnostních podmínek (dále jen “oznámení o nároku”), např. ve formě vyplněného formuláře žádosti,

který je umístěn na příslušné podatelně prodávajícího pro elektronické obchodování. Prodávající doporučuje, aby byl zboží po odeslání pojištěn. Zásilky nepřijímají prodejci. Kupující je povinen ve sdělení o reklamačním řízení poskytnout pravdivě všechny požadované informace, zejména s cílem přesně určit typ a rozsah vady zboží; kupující také uvede, která z jeho práv podle § 622 a 633 občanského zákoníku. Kupující má právo uplatnit reklamaci iu osoby oprávněné výrobcem zboží k provádění záručních oprav (dále jen “určená osoba”). Seznam určených osob je součástí záručního listu nebo je odeslán kupujícímu na žádost prodávajícího.

8.12. Stížnost na produkt, kterou lze doručit prodejci, začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

 1. a) doručení oznámení kupujícího kupujícímu prodávajícímu
 2. b) dodání zboží požadovaného kupujícím prodávajícímu nebo určené osobě
 3. c) doručení přístupových kódů, hesel atd. prodávajícímu, jsou-li takové údaje nezbytné pro řádné zpracování reklamace

8.13. Pokud je předmětem reklamace zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu nebo který je pevně zabudovaný, kupující je kromě splnění podmínek podle bodů 8.12 písm. a) a c) těchto reklamačních a obchodních podmínek povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost k provedení obhlídky reklamovaného zboží prodávajícím nebo třetí osobou určenou prodávajícím. Reklamace týkající se zboží, které nemůže být prodávajícímu doručeno objektivně nebo které je pevně zakotveno, začíná dnem, kdy bylo zboží přezkoumáno podle první věty. Pokud však prodávající nebo jím určená třetí osoba navzdory poskytnuté potřebné součinnosti ze strany kupujícího nezajistí provedení prohlídky v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 dnů od doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu, reklamační řízení začíná dnem doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu.

8.14. Prodávající nebo určená osoba vystaví kupujícímu potvrzení o zaplacení reklamace zboží v příslušné podobě vybrané prodávajícím, ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit reklamované vady zboží a ještě jednou poučí spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z bodu 8.1. do 8.3. těchto obchodních a náročných podmínek (§ 622 občanského zákoníku) a práv vyplývajících z odstavce 8.4. do 8.5. těchto obchodních a nárokových podmínek (§ 623 občanského zákoníku). Pokud je stížnost uplatněna prostřednictvím dálkové komunikace, prodávající je povinen okamžitě doručit potvrzení kupujícímu kupujícímu; pokud nelze okamžitě doručit doklad, musí být doručen bez zbytečného odkladu, nejpozději však s dokladem o vybavení; potvrzení o uplatnění pohledávky nemusí být doručeno, má-li kupující možnost doložit pohledávku jiným způsobem.

8.15. Kupující je oprávněn rozhodnout, která z jeho práv, § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku platí a současně je povinen neprodleně informovat prodávající o svém rozhodnutí. Na základě rozhodnutí kupujícího, která z jejích práv vyplývající z § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku uplatňuje prodávající nebo určená osoba, která je povinna určit způsob podání stížnosti podle čl. § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatneniareklamácie. Po určení způsobu uplatnění nároku je prodávající nebo určená osoba neprodleně podá stížnost, v odůvodněných případech může být stížnost vyřízena později. Žádost však nesmí být delší než 30 dnů ode dne vzniku nároku. Po uplynutí lhůty pro vyřizování stížností má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

8.16. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen “odborné posouzení zboží”). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.

8.17. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Jestliže kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující na základě odborného úsudku prokáže odpovědnost prodávajícího za vadu vadného výrobku, může znovu uplatnit nárok; záruční doba nevyprší během provádění odborného posouzení. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Reklamované nároky nelze popřít.

8.18. Kupující nemá právo uplatnit právo odpovědnosti za vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

8.19. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží jiným dokonalým zbožím se stejnými nebo lepšími technickými parametry, pokud kupující nevyvolává závažné potíže.

8.20. Prodávající neodpovídá za vady zboží:

 1. a) pokud jde o zjevnou vadu, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží a kterou neoznámil zástupci prodávajícímu v souladu s bodem 5.8. těchto stížností a obchodních podmínek,

(b) pokud kupující nevyužil své právo týkající se odpovědnosti prodávajícího za vadný výrobek do konce záruční doby,

 1. c) je-li vadný výrobek mechanicky poškozen kupujícím,
 2. d) pokud je vada způsobena použitím zboží za podmínek, které neodpovídají jeho přirozenému, ekologickému, vlhkostnímu, chemickému a mechanickému účinku,
 3. e) v případě, že je vada způsobena nesprávnou manipulací, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží,
 4. f) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami obvyklého používání zboží,
 5. g) je-li vada způsobena poškozením zboží nevratnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,
 6. h) v případě, že vada zboží vznikla v důsledku poškození zboží náhodným zničením a náhodným zhoršením,
 7. i) pokud vada zboží vznikla neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci
 8. j) jestliže vada zboží vznikla v důsledku zásahu do zboží neoprávněné osobě.

8.21. Je odpovědností prodejce podat stížnost a ukončit stížnost jedním z následujících způsobů:

 1. a) výměna zboží,

b) vrácením kupní ceny zboží, a to stejnou formou jako byla zaplacena (t.z. i na kartu)

 1. c) předání opraveného zboží,
 2. d) zaplacení vhodné slevy na cenu zboží,
 3. e) písemnou žádost prodávajícího, aby obdržel předepsaný výkon,
 4. f) odůvodněné zamítnutí žádosti o zboží.

8.22. Prodávající je povinen vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti osobně prostřednictvím poštovního nebo kurýrního servisu nebo poskytovatele doručení. Prodávající bude okamžitě informovat kupující o výsledku stížnosti, a to ihned po ukončení stížnosti telefonicky nebo e-mailem, a spolu se zbožím, e-mailem potvrzení o vybavení.

8.23. Záruční doba je 24 měsíců od data dodání zboží, pokud se záruční doba v konkrétních případech liší. Zasílány produkty sportovní výživy, potraviny v dárkových koších a krmiva pro zvířata mají dobu minimální trvanlivosti více než 2 měsíce před datem spotřeby, v případě kratší expirační doby kontaktuje prodávající kupujícího telefonicky nebo e-mailem a zásilka je odeslána pouze se souhlasem kupujícího.

8.24. V případě záručních oprav se záruční doba prodlužuje o dobu, kdy kupující nemohl zboží použít.

8.25. V případě výměny zboží za nový, záruční doba začíná znovu od převzetí nového zboží, ale pouze u nového zboží. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uvedena informace o výměně zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu.

8.26. V případě odstranitelné vady bude pohledávka poskytnuta podle rozhodnutí kupujícího podle bodu 8.15. následujících podmínek:

 1. a) prodejce nedoplní nebo
 2. b) prodávající zajistí odstranění vady

8.27. Pokud jde o vyměnitelnou závadu, nebude Kupující okamžitě stanoven pod 8.15. těchto nároků a obchodních podmínek, jak má být stížnost vybavena, prodávající prodává nárok odstraněním vady.

8.28. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 8.15. těchto stížností a obchodních podmínek: a) výměnou zboží za jiný funkční výrobek se stejnými nebo lepšími technickými parametry nebo

 1. b) v případě, že prodávající nemůže zboží vyměnit za jinou, uplatní nárok vrácením kupní ceny zboží.

8.29. V případě neodstranitelné vady nebo vícekrát opakované odstranitelné vady, nebo pokud jde o větší počet různých odstranitelných vad, která zamezují řádnému užívání zboží jako bez vady a kupující neprodleně neurčí podle bodu 8.15. těchto reklamací a obchodních podmínek, jak má být stížnost vybavena, musí být prodávající reklamace vybaven výměnou zboží za jiný funkční zboží se stejnými nebo lepšími technickými parametry.

8.30. Vybavovací nárok se vztahuje pouze na vady uvedené v oznámení o stížnosti a nárok na zboží v bodě 8.14. těchto stížností a obchodních podmínek.

8.31. Pro účely rekultivace je výskyt jednoho vyměnitelného defektu více než dvojnásobkem výskytu opakující se škodlivé chyby.

8.32. Pro účely tvrzení je výskyt více než tří různých vyměnitelných vad současně považován za velký počet různých odstranitelných defektů.

8.33. Nárok kupujícího na uplatnění nároku na vadu vzniká poté, co uplatnil své právo a požádal prodávající o odstranění vady zboží podle bodu 8.1. těchto reklamačních a obchodních podmínek zkonzumované a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou vadu (ne vadu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.

8.34. Ustanovení čl. 8 těchto stížností a obchodních podmínek se výslovně nevztahují na subjekty, které nesplňují definici spotřebitele, jak je stanoveno v čl. § 2 písm. a) zákon 102/2014.

9.1. Osobní údaje a jejich ochrana

9.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu.

9.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu.

9.3. Prodávající tímto oznámí kupujícímu, § 10 odst. Článek 3 b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZnOOÚ”) prodávající jako provozovatel bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v předsmluvní vztahy s kupujícím a zpracování osobní údaje kupujícího jsou nezbytné pro plnění z kupní smlouvy, ve které kupující jedná jako jedna ze stran.

9.4. Kupující může zaškrtnout políčko před podáním příkazu k vyjádření souhlasu v souladu s § 11 odst. 1 zákona, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích a zpracovával je ve všech svých informačních systémech , týkající se předávání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených statcích.

9.5. Prodávající se zavazuje zpracovávat a uchovávat osobní údaje kupujícího v souladu s příslušnými právními předpisy.

9.6. Prodávající prohlašuje, že v souladu s § 6 ods. Článek 2 c) osobní údaje ZnOOU budou získány výhradně pro účely uvedené v těchto obchodních a reklamních podmínkách.

9.7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s § 6 ods. Článek 2 e) ZnOOÚ bude získávat osobní údaje pro jiné účely, než jsou uvedeny těchto obchodních a reklamačních podmínkách zvlášť a zajistí, aby osobní údaje zpracovávány a využívali výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny a že je nebude sdružovat s osobními údaji, které byly získány pro jiné účely.

9.8. Kupující uděluje Prodávajícímu souhlas s bodem 9.5. těchto stížností na dobu určitou a obchodních podmínek pro splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Po splnění účelu zpracování prodávající okamžitě zajistí likvidaci osobních údajů kupujícího. Kupující může kdykoli písemně odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas vyprší do 1 měsíce od obdržení odvolání kupujícího od prodávajícího.

9.9. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:

 1. a) jejich identifikační údaje uvedené v bodech 1. tyto obchodní a reklamační podmínky,

(b) identifikační údaje třetích stran, což je společnost, která dodává zboží kupujícímu tak, aby podrobnosti byly uvedeny v přijetí,

 1. c) účel zpracování osobních údajů, jako je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím,
 2. d) že bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu, pokud je kupující fyzickou osobou av rozsahu obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu pokud kupujícím právnickou osobou,
 3. e) požadované osobní údaje jsou povinny poskytnout kupujícímu,

9.10. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti stanovené prodávajícímu.

9.11. Kupující má právo na základě písemné žádosti požadovat prodávajícímu

 1. a) potvrzení o tom, že osobní údaje týkající se jeho nebo její osoby jsou zpracovány či nikoliv,
 2. b) účelem zpracování osobních údajů,
 3. c) ve všeobecně srozumitelné podobě informace o zpracování svých osobních údajů v informačním systému ao stavu těchto informací:
 4. i) identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, pokud je jmenován,
 5. ii) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, pokud prodávající nepostupuje k získání osobních údajů podle § 8 ZnOOÚ,
 6. d) ve všeobecně srozumitelné podobě přesné informace o zdroji, ze kterého získaly své osobní údaje pro zpracování,
 7. e) ve všeobecně srozumitelné podobě, odpis jeho nebo jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 8. f) doplňující informace, které jsou vzhledem ke všem okolnostem a podmínkám zpracování osobních údajů nezbytné pro to, aby kupující zaručil svá práva a práva chráněných zájmů, zejména
 9. i) prohlášení o ochotě nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; jestliže prodávající získává osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle § 11 ZnOOÚ, oznámí jí i čas platnosti souhlasu, a pokud kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo zákona , prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který ukládá kupujícímu takovou povinnost, a informuje jej o důsledcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,

(ii) informace o třetích stranách, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou poskytnuty osobní údaje,

(iii) rozsah příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou poskytnuty osobní údaje,

(iv) způsob zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny,

 1. v) třetích zemích, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že osobní údaje jsou převedeny do těchto zemí,
 2. g) opravovat své nesprávné, neúplné nebo zastaralé osobní údaje, které jsou předmětem zpracování,
 3. h) likvidaci jeho osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování; pokud jsou předmětem zpracování, úřední dokumenty obsahující osobní údaje, mohou požádat o jejich vrácení,
 4. i) likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení ZnOI nebo jiné platné právní úpravy SR.

9.12. Kupující na základě bezplatného písemného požadavku má právo vznést námitky vůči Prodávajícímu proti:

 1. a) zpracování jeho osobních údajů, které považuje za zpracované nebo které budou zpracovány za účelem přímého prodeje bez jeho souhlasu a žádosti o jejich likvidaci,
 2. b) použití osobních údajů uvedených v § 10 Článek 3 d) pro účely přímého marketingu poštou nebo
 3. c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 Článek 3 d) pro účely přímého prodeje.

9.13. Kupující má na základě bezplatného písemného požadavku právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů v případech podle § 10 Článek 3 a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.

9.14. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud se případ nestane, má právo kdykoli postavit se proti prodávajícímu a nepřijímat rozhodnutí prodávajícího, který by měl pro něj právní účinky nebo významné účinky, pokud je takové rozhodnutí vydáno pouze na základě zpracování jeho osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího ve lhůtě uvedené v odst. 9.18. těchto Podmínek. Kupující nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, nebo pokud prodávající na základě smlouva přijala jiná přiměřená opatření k ochraně oprávněných zájmů kupujícího.

9.15. Pokud kupující uplatní své právo písemně a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podaná elektronickou poštou nebo faxem doručí kupující písemně nejpozději tři dny po dni odeslání.

9.16. Kupující, který má podezření, že jeho osobní údaje jsou nesprávně zpracovávány, může úřad informovat o zveřejnění ochrany osobních údajů. Není-li kupující v plném rozsahu způsobilý k právním úkonům, mohou být jeho práva vykonáváni zákonným zástupcem.

9.17. Prodávající je povinen písemně podat žádost kupujícího podle tohoto článku. z těchto obchodních podmínek a pojistných podmínek. splňovat požadavky kupujícího podle ZnOOU a písemně o tom informovat do 30 dnů od obdržení žádosti nebo žádosti.

9.18. Omezení práv kupujícího podle § 28 2 Prodávající neprodleně bezodkladně písemně oznámí subjekt údajů a úřad.

9.19. Prodávající tímto oznámí kupujícímu, že v souladu s § 15 odst. (1) e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ při zpracovávání osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. příjemců:

Geis Parcel SK s.r.o. Trňanska 6, 96 001 Zvolen, IČO: 46489592. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu v Banské Bystrici, oddíl Sro, vložka č. 21503 / S

9.21. Informační systémy prodejce elektronického obchodu jsou registrovány podle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů. Identifikační číslo: ————-

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Pokud dojde k nemožnosti splnit své povinnosti ze strany prodávajícího, vyplývající mu z kupní smlouvy, z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně která je uvedena v objednávce, prodávající je povinen o této skutečnosti okamžitě informovat kupujícího a současně je povinen nabídnout kupujícímu náhradní nebo kupní opci

odstoupit od kupní smlouvy (zrušit objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto reklamačních a obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím .

10.2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu v souladu s § 7 a násl. Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele v případě prodeje na dálku (dále jen “zákon o ochraně spotřebitele pro prodej na dálku”) do 14 dnů od převzetí zboží. ode dne uzavření smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu, který není dodán na fyzickém nosiči, pokud má prodávající včas a řádně, § 3 zákona o ochraně spotřebitelů při prodeji na dálku.

10.3. Kupující má právo v této lhůtě po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém “kamenném” obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

10.4. Počátek lhůty pro odstoupení od smlouvy je stanoven v den, kdy kupující nebo jím určená třetí strana s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží nebo

 1. a) dodává zboží sestávající z několika kusů nebo kusů od data poslední části nebo posledního kusu,
 2. b) zboží objednané kupujícím v jediné objednávce musí být dodáno odděleně ode dne obdržení zboží, které bylo dodáno jako poslední,
 3. c) dodává zboží opakovaně po stanovenou dobu ode dne obdržení prvního dodaného zboží.

10.5. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, což je nákup zboží ještě před začátkem uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy.

10.6. Při odstoupení od smlouvy se vyžaduje písemná forma, způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy omylem nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči nebo pomocí formuláře, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek a podmínek pro stížnosti. Ochranná lhůta se považuje za zachovanou, pokud byla oznámení o odstoupení od smlouvy zaslána prodávajícímu nejpozději v poslední den období podle smlouvy. § 7 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitelů při prodeji na dálku.

10.7. Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího odstavce těchto obchodních a reklamních podmínek musí obsahovat informace požadované ve formuláři výběru z kupní smlouvy, 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu kupujícího.

10.8. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, se zrušuje od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil. Není možné požadovat od kupujícího žádné náklady nebo jiné platby, které souvisejí se zrušením doplňkové smlouvy, kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v ust. § 9 odst. 3, ust. § 10 odst. 3 a 5 zákona o ochraně spotřebitele pro prodej na dálku a poplatky za služby, kde je služba poskytována a služba byla poskytnuta v plném rozsahu.

10.9. Ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy, je kupující povinen bez zbytečného odkladu zaslat zboží zpět na adresu sídla provozovatele nebo ho předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud prodávající doporučil vyzvednout zboží osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Časová lhůta podle první věty tohoto oddílu těchto obchodních a reklamních podmínek se považuje za zachovanou, pokud byl zboží předán k odeslání nejpozději v poslední den daného období.

10.10. Kupující je povinen dodat zboží Prodávajícímu kompletní, včetně úplné dokumentace, nepoškozené, pokud možno v původním obalu a nepoužívané.

10.11. Zásilky převezme prodávající. Doporučuje se pojištění zboží. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků . Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek před tím, než mu je doručeno zboží nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

10.12. Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu. Zboží je vráceno přímo prodávajícímu nebo osobě oprávněné prodávajícím převzít zboží. To neplatí, pokud prodejce souhlasil s tím, že tyto náklady nese sám, nebo pokud nesplnil povinnost podle § 3 odst. (1) (i) zákona o ochraně spotřebitele pro prodej na dálku.

10.13. Kupující je odpovědný pouze za sníženou hodnotu zboží vyplývající ze zacházení se zbožím, které je mimo ošetření nezbytné k ověření vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. (1) h) zákona o ochraně spotřebitelů při prodeji na dálku.

10.14. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.

10.15. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a dodá prodávajícímu poškozené nebo neúplné použité zboží, kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu:

 1. a) hodnota, kterou byla hodnota zboží snížena v souladu s § 457 občanského zákoníku ve skutečné výši
 2. b) náklady vynaložené prodávajícím při opravě a uvedení zboží do původního stavu, vypočtené podle cenového listu po záruce.

Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu reklamačních a obchodních podmínek prodávajícímu uhradit prodávajícímu náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

10.16. V souladu s § 7 odst. 6 zákona o ochraně spotřebitele pro prodej na dálku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, který podléhá:

 prodej zboží vyrobeného v souladu se zvláštními požadavky spotřebitele, zboží vyrobené na míru nebo zboží specificky určené pro jednoho spotřebitele,

 prodej zboží obsaženého v ochranném obalu, který je nevhodný pro návrat ze zdravotních nebo hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání dodán,

 prodej zvukových záznamů, videozáznamů, zvukových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud je spotřebitel vybalil,

 poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

 prodej zboží, který byl v době po uzavření smlouvy a převzetí zboží od prodávajícího kupujícímu smontovaný, složený nebo použitý takovým způsobem, že jeho opětovné uvedení do původního stavu prodávajícím nelze bez vynaložení zvýšeného úsilí a zvýšených nákladů, např. montovaný nebo sestavený nábytek a podobně.

10.17. Ustanovení čl. 10 těchto obchodních a reklamních podmínek se výslovně nevztahuje na subjekty, které nesplňují definici spotřebitele uvedenou v odstavci § 2 písm. a) zákona.

 1. Závěrečná ustanovení

11.1. V případě písemné kupní smlouvy musí být každá změna písemná

11.2. Strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude ve formě e-mailových zpráv.

11.3. Vztahy, které se nevztahují k těmto obchodním a stížnostem, se řídí příslušnými ustanoveními o civilních službách Kód, zákon, zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchodu ao změně a doplnění zákona č. 128/2002 Z.z. o státní kontrole vnitřního trhu v záležitostech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Z.z. ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele v případě prodeje na dálku.

11.4. Tyto obchodní a reklamační podmínky se stávají účinnými vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

11.5. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že se s těmito obchodními a reklamačními podmínkami seznámil, přečetl je, porozuměl jejich obsahu a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

 1. Alternativní řešení sporů

12.1. Nakupující má právo požádat prodávajícího o nápravu, v případě pokud má pocit, že prodávající porušil jeho práva nebo nevyřídil reklamaci tak, aby byl i on spokojený. Pokud prodávající do 30 dnů na žádost neodpoví nebo na ni odpoví odmítavě, spotřebitel může podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 CFU Podle § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. ARS jsou subjekty a oprávněné právnické osoby. Návrh může spotřebitel předložit podle metody uvedené v § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. Žádost může být také podána online prostřednictvím Alternativní platformy pro řešení sporů RSO.

Alternativní řešení sporů je vyhrazeno výhradně pro spotřebitele fyzických osob, nikoliv pro nakupující. Spor je vyřešen mezi spotřebitelem a prodávajícím, který podepsal smlouvu na dálku a jejíž pohledávka přesahuje 20 EUR. Maximální poplatek, který ARS může vyžadovat, činí od kupujícího 5 EUR na pokrytí nákladů.

UPOZORNĚNÍ:

Tyto všeobecné obchodní podmínky byly vypracovány pro společnost Ondrej Ďurkovič, IČ: 48254070, Pribinova 923/25, 95618 Bošany, společností MK Advices s.r.o., Hviezdoslavova 275/27, 96501 Ústí nad Labem,, která si vyhrazuje k tomuto dílu svá autorská práva. Jakékoliv užití tohoto díla nebo jeho části (rozmnožování, kopírování, skenování nebo jiné šíření textů, tabulek a dalších součástí tohoto díla) mechanickým nebo elektronických způsobem bez předchozího písemného povolení společnosti MK Advices s.r.o. toto použití je přísně zakázáno.

Poučení o uplatnění práva kupujícího
Odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku

Předsezonní prodej, slevy až 25%
Platí pouze do vypršení časomíry
x