Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

Následující obchodní a reklamační podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran, které vyplývají z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím: Wocht s.r.o., DIČ: SK2120200874, Pribinova 923/25, 95618 Bošany (dále jen “prodávající”) a kupujícím. Předmětem této smlouvy je nákup a prodej zboží na internetových stránkách prodejce.

Kontaktní údaje prodejce:

Wocht s.r.o., IČ DPH: SK2120200874, Pribinova 923/25, 95618 Bošany

DIČ: 2120200874

IČ DPH: SK2120200874

Provoz: Pribinova 923/25, 95618 Bošany

Telefon: +420 227 272 609

E-mail: info@svetstromku.cz

Sběrné místo:

Expandeco – svetstromku.cz
Tř. 3 května 910
763 02 Zlín-Malenovice

Dozorčí orgán:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)

SOI Inspektorát pro Trenčianský kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

Oddělení dohledu

tel. č. 032/640 01 09

fax č. 032/640 01 08

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1. Tyto obchodní a reklamační podmínky ve znění použitelném k datu kupní smlouvy jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě uzavření kupní smlouvy v písemné formě, ve které budou dohodnuté podmínky odchylně od těchto obchodních a reklamačních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před těmito obchodními a reklamačními podmínkami. Nově dohodnuté obchodní podmínky nesmí být v rozporu s jinými právními předpisy (zkrácení doby splácení, záruční doba atd.)

1.2. Pro účely těchto obchodních a reklamačních podmínek se doplňkovou smlouvou rozumí smlouva, při které kupující nabývá zboží nebo je mu poskytována služba, která souvisí s předmětem dané kupní smlouvy, pokud je dodávané zboží nebo poskytována služba prodávajícím nebo třetí stranou na základě jejich dohody.

1.3. Zobrazená kupní cena zboží na jakékoli webové stránce elektronického obchodu provozované prodávajícím zahrnuje také daň z přidané hodnoty ve stanovené výši podle platného právního předpisu České republiky. Nezahrnuje cenu za přepravu zboží nebo jiné volitelné služby. Veškeré obchodní a ostatní akcie jsou splatné až do okamžiku prodeje akcií, pokud není uvedeno jinak.

1.4. Prodávající může kdykoli upravit prodejní cenu zboží, které je zobrazeno na webové stránce elektronického obchodu v obchodě prodávajícího. Taková změna se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, a to bez ohledu na skutečnost, že zboží ještě nebylo dodáno.

2. Způsob uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva se uzavírá na základě návrhu, který zasílá kupující prodávajícímu ve formě vyplněného a odeslaného formuláře prostřednictvím internetové stránky prodávajícího, jemuž zaslal návrh na její uzavření. Předmětem smlouvy je úplatný převod vlastnického práva ke zboží označeného kupujícím za kupní cenu a za podmínek uvedených v této objednávce (dále jen “objednávka”).

2.2. Po odeslání objednávky bude automaticky zaslána zpráva o přijetí objednávky na e-mailovou adresu elektronického systému prodávajícího (“Potvrzení přijetí objednávky”). V případě potřeby je možné, že jakékoli další informace týkající se jeho objednávky mohou být zaslány na e-mailovou adresu kupujícího.

2.3. Potvrzení objednávky obsahuje informace, že prodávající obdržel objednávku, ale nepřijímá nabídku k uzavření kupní smlouvy.

2.4. Následně budou informace zaslány na e-mailovou adresu kupujícího, která obsahuje oznámení o přijetí objednávky kupujícího (“přijetí objednávky”). Obsahem akceptace objednávky jsou název a specifikace zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, údaj o pravděpodobné dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o podmínkách, způsobu, ceně a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení pro kupujícího, dále údaje o prodávajícím jako například obchodní jméno, sídlo, IČO a podobné. Oznámení může obsahovat i další nezbytné informace.

2.5. Kupní smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky v elektronické nebo písemné podobě kupujícímu.

2.6. Prodávající jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem informoval před odesláním objednávky kupujícího o předsmluvních informacích týkajících se reklamačních, platebních, obchodních, přepravních a jiných podmínek tak, že:

 1. o hlavních vlastnostech zboží nebo charakteru služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží nebo službě informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
 2. o obchodním jménu a sídle prodávajícího informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na podstránce prodávajícího e-shopu,
 3. o telefonním čísle prodávajícího a o dalších údajích, které jsou důležité pro kontakt kupujícího s prodávajícím, zejména adresu jeho elektronické pošty a číslo faxu, pokud je má, informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na podstránce prodávajícího e-shopu,
 4. o adrese prodávajícího, na které může kupující uplatnit reklamaci zboží nebo služby, podat stížnost nebo jiný podnět informoval v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 5. o celkové ceně zboží nebo služby včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní nebo nelze-li vzhledem k povaze zboží nebo služby cenu přiměřeně určit předem, způsob, jakým se vypočítá, jakož i o nákladech na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky, nebo, pokud tyto náklady a poplatky nelze určit předem o skutečnosti, že kupující je bude povinen uhradit informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
 6. o platebních podmínkách, dodacích podmínkách, o lhůtě, do které se prodávající zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, o informaci a postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů kupujícího informoval v příslušných článcích těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na podstránce prodávajícího e-shopu,
 7. informoval o právu kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, o podmínkách, lhůtě a postupu pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na webu prodávajícího,
 8. poskytl formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v čl. 10 a dodatek k těmto obchodním a reklamačním podmínkám, které jsou umístěny na dílčím webu prodávajícího; prodávající také poskytl formulář pro odstoupení od smlouvy sám v dodatku k těmto obchodním a reklamačním podmínkám, které jsou umístěny na příslušné podstránce prodávajícího pro elektronické obchodování
 9. informoval, že pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu podle § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku“), a pokud odstoupí od kupní smlouvy i náklady na vrácení zboží, které z důvodu své povahy nelze vrátit poštou v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na webu prodávajícího,
 10. informoval o povinnosti kupujícího zaplatit prodávajícímu cenu za plnění skutečně poskytnuté podle čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na webu prodávajícího,
 11. informoval o okolnostech, za kterých kupující ztrácí právo odstoupit od smlouvy dle čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na webu prodávajícího,
 12. informoval o pokynech pro odpovědnost prodávajícího za vady zboží nebo služeb v rámci § 622 a 623 Občanského zákoníku v čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na podstránce prodávajícího,
 13. informoval o existenci a podrobnostech záruky poskytnuté výrobcem nebo prodávajícím podle přísnějších zásad než stanovených v čl. 502 Občanského zákoníku, pokud ji výrobce nebo prodávající poskytuje, jakož i informaci o existenci a podmínkách pomoci a službách poskytovaných kupujícímu po prodeji zboží nebo poskytnutí služby, pokud se taková pomoc poskytuje na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a čl. 9 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na webu prodávajícího,
 14. o existenci příslušných kodexů chování, které se prodávající zavázal dodržovat a o způsobu, jakým se může kupující s nimi seznámit nebo získat jejich znění informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
 15. trvání smlouvy v případě smlouvy na dobu určitou; pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo pokud jde o smlouvu, při které se automaticky prodlužuje její platnost, i informaci o podmínkách ukončení smlouvy, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodejce,
 16. o minimální délce trvání závazků kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takový závazek, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 17. o povinnosti kupujícího zaplatit zálohu nebo poskytnout jinou finanční záruku na žádost prodávajícího a o podmínkách, které se na jeho poskytnutí vztahují, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takový závazek, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěné na příslušné podstránce prodávajícího,
 18. o funkčnosti včetně použitelných technických ochranných opatření k zajištění elektronického obsahu, je-li to vhodné, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 19. o kompatibilitě elektronického obsahu s hardwarem a softwarem, o kterých prodávající ví nebo je rozumné očekávat, že o nich ví, je-li to vhodné, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 20. o možnosti a podmínkách řešení sporu mimosoudní cestou prostřednictvím systému alternativního řešení sporů, pokud se prodávající zavázal tento systém využívat, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 21. o potřebných úkonech k uzavření kupní smlouvy informoval tak, že tyto potřebné úkony popsal v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 22. o tom, že kupní smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodejce a je kupujícímu dostupná poté, co si ji kupující písemně vyžádá, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 23. o tom, že jazykem nabízeným k uzavření smlouvy je český jazyk, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího.

2.7. Pokud prodávající nesplnil svou povinnost poskytnout informace podle bodu 2.6. (5.) těchto obchodních a reklamačních podmínek, kupující není povinen tyto další náklady nebo poplatky uhradit.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinen:

 1. v případě potvrzení objednávky formou akceptace je prodávající povinen dodat kupujícímu zboží v dohodnutém množství, lhůtě, kvalitě, zabalit jej a zajistit přepravu způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně,
 2. zajistit, aby dodané zboží bylo v souladu s platnou českou legislativou,
 3. zaslat potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvalém nosiči, např. e-mailem. Potvrzení musí být zasláno neprodleně a musí obsahovat všechny informace uvedené v bodě 2.6 včetně formuláře odstoupení od kupní smlouvy,
 4. nejpozději spolu se zbožím předat kupujícímu v elektronické nebo písemné formě všechny potřebné doklady k převzetí a používání zakoupeného zboží a také další doklady, které jsou předepsány platnými právními předpisy České republiky jako například návod v českém jazyce, dodací list, záruční list a daňový doklad.

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny kupujícím za dodané zboží.

3.3. Pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen prodávající dodat zboží kupujícímu ve lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě nebo určené těmito obchodními a reklamačními podmínkami nebo za dohodnutou kupní cenu, je prodávající povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (zrušit objednávku). Odstoupení od kupní smlouvy nebo zrušení objednávky je možné zasláním e-mailu kupujícím. V případě uhrazení kupní ceny kupujícím nebo její části, je povinností prodávajícího vrátit již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy resp. zrušení objednávky kupujícímu na určený bankovní účet, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě uhrazení kupní ceny kupujícím nebo její části, je prodávající povinen vrátit již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy, kupujícímu.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Prodávající informoval kupujícího o povinnosti zaplatit kupní cenu. Tato povinnost je součástí objednávky.

4.2. Práva kupujícího: Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami.

4.3. Povinnosti kupujícího:

 1. zaplatit dohodnutou kupní cenu prodávajícímu v dohodnuté době splatnosti včetně nákladů na dodání objednaného zboží,
 2. převzetí zboží, které bylo objednáno a dodáno,
 3. potvrdit přijetí zboží podpisem nebo podpisem v dodacím listu.

5. Dodací a platební podmínky

5.1. U každé položky na webových stránkách elektronického obchodu je uvedena také obvyklá dostupnost zboží s datem vypršení platnosti.

5.2. Prodávající je povinen dodat věc kupujícímu bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud se nedohodnou v kupní smlouvě jinak. Pokud prodávající nesplní tuto povinnost, může kupující požádat o dodání věci v jím stanovené dodatečné časové lhůtě. Není-li zboží dodáno v této dodatečné přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.

5.3. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží i před uplynutím dodací lhůty uvedené v kupní smlouvě.

5.4. Prohlížení zboží na webech elektronického obchodu provozovaných prodávajícím není jen ilustrativní. Rozměry, váha a jiné údaje o zboží, které se nacházejí v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího jsou udávány výrobcem a mohou se lišit od skutečnosti o + – 1% z uváděné hodnoty.

5.5. Povinností kupujícího je převzít zboží na dohodnutém místě, dle kupní smlouvy nebo jiným způsobem v době před doručováním zboží (dále jen „místo“). Kupující je povinen převzít zboží v časovém rozpětí, které je určeno prodávajícím nebo jeho zástupcem (dále jen „časové pásmo“).

5.6. Pokud prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo a v časovém rozsahu, je povinností kupujícího převzít zboží osobně nebo zajistit převzetí zboží osobou zmocněnou kupujícím. Kupující je povinen podepsat záznam o zaplacení kupní ceny a dodání zboží. Povinnost třetí osoby oprávněné převzít zboží je poskytnout prodávajícímu kopii přijetí objednávky. Po dodání zboží kupujícímu se zboží považuje za dodané. Doručením zboží kupujícímu se rozumí dodání zboží na místo, jeho převzetí kupujícím nebo třetí osobou zmocněnou kupujícím a podpis protokolu o zaplacení kupní ceny a doručení a předání zboží kupujícímu nebo třetí osobě zmocněné kupujícím.

5.7. V případě potřeby opakovat dodání zboží z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě a v časovém rozsahu nebo pokud kupující nepřevezme zboží do 7 dnů po marném uplynutí časového rozsahu bez předchozího písemného odstoupení od kupní smlouvy, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady ve výši skutečných nákladů za vzniklou škodu za pokus o neúspěšné doručení zboží na místo podle ustanovení § 2913 a násl. Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

5.8. Povinností kupujícího je kontrola přijaté zásilky, obalu zboží a také zboží ihned po doručení v přítomnosti zástupce prodávajícího, například kurýr. Pokud bude zjištěna vada zboží, je povinností zástupce prodávajícího umožnit kupujícímu vyhotovení záznamu o povaze a rozsahu vady zboží, správnost potvrdí zástupce prodávajícího. S takovým písemným záznamem doručeným prodávajícímu může kupující odmítnout převzetí vadného zboží nebo potvrdit dodávku vadného zboží a následně čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek pro uplatnění nároku na vadu zboží u prodávajícího nebo určenou osobu. Pokud kupující odmítne převzít doručené zboží s vadami, veškeré vzniklé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese prodávající.

5.9. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 5.2 těchto obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy. Prostředky budou převedeny na bankovní účet určený kupujícím.

6. Nákupní cena

6.1. Kupní cena zboží, která byla sjednána v kupní smlouvě mezi kupujícím a prodávajícím, je uvedena v objednávce („kupní cena“). V případě, že je kupní cena uvedená v potvrzení doručení objednávky vyšší než cena za identické zboží uvedená v nabídce elektronického obchodu v době odeslání objednávky kupujícím, prodávající doručí kupujícímu elektronickou zprávu s informací o nabídce nové kupní ceny v jiné výši, která se považuje za návrh prodávajícího uzavřít novou kupní smlouvu, kterou musí kupující výslovně potvrdit e-mailem nebo písemně, aby mohla být uzavřena platná kupní smlouva.

6.2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží v hotovosti, resp. platební kartou při osobním převzetí zboží, dobírkou v místě dodání zboží nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v akceptaci objednávky nebo na internetové stránce prodávajícího v době před převzetím zboží.

6.3. Po zaplacení kupní ceny bezhotovostním převodem na účet prodávajícího se považuje za den platby okamžik, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.4. Je povinností kupujícího zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu zboží v době kupní smlouvy, nejpozději však po převzetí zboží.

6.5. Prodávající je oprávněn odepřít dodání zboží kupujícímu, pokud kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu do momentu dodání zboží na místo a strany se nedohodly na zaplacení kupní ceny za zboží ve splátkách.

6.6. Montáž, dodání a související náklady nejsou zahrnuty v kupní ceně a prodávající není povinen poskytnout tuto službu kupujícímu.

7. Získání vlastnictví a předávání nebezpečí škody na zboží

7.1. Právo na vlastnictví zboží je kupujícím získáno až po úplném zaplacení kupní ceny za zboží.

7.2. Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo třetí osobou zmocněnou kupujícím od prodávajícího nebo od jeho zástupce, pověřeného doručit zboží nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme, přechází na něj nebezpečí škody na zboží.

8. Reklamace (záruka, odpovědnost za vady, stížnosti)

8.1. Kupující má právo na včasné a bezplatné odstranění vady, pokud jde o vadu zboží, kterou lze odstranit. Povinnost prodávajícího je odstranit vadu bez zbytečného odkladu.

8.2. Namísto odstranění vady může kupující požadovat výměnu zboží nebo týká-li se vada jen určité součásti zboží, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

8.3. Nahrazení vadného zboží za zboží, které není vadné, může prodávající vždy, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

8.4. Pokud jde o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Stejná práva patří kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, ale kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

8.5. V případě dalších neodstranitelných vad má kupující nárok na odpovídající slevu na cenu zboží.

8.6. Prodávající poučil kupujícího o jeho právech, která mu vyplývají z ust. § 622 občanského zákoníku (bod 8.1 až 8.3 těchto obchodních a reklamačních podmínek) a právech, která mu vyplývají z ust. § 623 Občanského zákoníku (bod 8.4 až 8.5 těchto obchodních a reklamačních podmínek) tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si je přečíst v době před odesláním objednávky.

8.7. Kupující je povinen reklamaci uplatnit u prodávajícího nebo určené osoby. Prodávající odpovídá za vady zboží ve smyslu platných právních předpisů České republiky. Informace o servisních místech a určených osobách pro záruční a pozáruční servis poskytne prodávající kupujícímu na zadní straně záručního listu nebo na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

8.8. Na řešení stížností se vztahují platné zásady pro stížnosti prodávajícího v čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Kupující byl řádně obeznámen s reklamačním řádem a informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona České národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) v době před uzavřením kupní smlouvy tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si je v době před odesláním objednávky přečíst.

8.9. Na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího se vztahuje reklamační řád.

8.10. Pokud zboží vykazuje vady za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího, má kupující právo uplatnit si u prodávajícího odpovědnost za vady zboží.

8.11. Pokud je zboží vadné, má kupující právo podat reklamaci v prostorách prodávajícího v souladu s § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí zboží do provozu prodávajícího a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit své právo podle bodů 8.1 až 8.5 těchto obchodních a reklamačních podmínek (dále jen „oznámení o nároku“), například ve formě vyplněného formuláře žádosti, který je umístěn na příslušné podatelně prodávajícího pro elektronické obchodování. Prodávající doporučuje, aby bylo zboží po odeslání pojištěno. Zásilky na dobírku prodejci nepřijímají. Kupující je povinen v oznámení o reklamačním řízení poskytnout pravdivě všechny požadované informace, zejména s cílem přesně určit typ a rozsah vady zboží; kupující zároveň uvede, které ze svých práv vyplývajících z ust. § 622 a 633 občanského zákoníku uplatňuje. Kupující má právo uplatnit reklamaci i u osoby oprávněné výrobcem zboží k provádění záručních oprav (dále jen „určená osoba“). Seznam určených osob je součástí záručního listu nebo je odeslán prodávajícím na žádost kupujícího.

8.12. Reklamace produktu, kterou lze doručit prodejci, začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

 1. doručení oznámení kupujícím prodávajícímu
 2. dodání zboží reklamovaného kupujícím prodávajícímu nebo určené osobě
 3. doručení přístupových kódů, hesel atp. prodávajícímu, jsou-li takové údaje nezbytné pro řádné zpracování reklamace

8.13. Pokud je předmětem reklamace zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu nebo které je pevně zabudováno, kupující je kromě splnění podmínek dle bodů 8.12 č. 1) a 3) těchto reklamačních a obchodních podmínek povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost k provedení obhlídky reklamovaného zboží prodávajícím nebo třetí osobou určenou prodávajícím. Reklamace týkající se zboží, které nemůže být prodávajícímu doručeno objektivně nebo které je pevně zakotveno, začíná dnem, kdy bylo zboží přezkoumáno podle první věty. Pokud však prodávající nebo jím určená třetí osoba navzdory poskytnuté potřebné součinnosti ze strany kupujícího nezajistí provedení prohlídky v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 dnů od doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu, reklamační řízení začíná dnem doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu.

8.14. Prodávající nebo určená osoba vystaví kupujícímu potvrzení o zaplacení reklamace zboží v příslušné podobě vybrané prodávajícím, ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit reklamované vady zboží a ještě jednou poučí spotřebitele o jeho právech, která mu vyplývají z bodu 8.1 až 8.3 těchto obchodních a reklamačních podmínek (§ 622 občanského zákoníku) a práv vyplývajících z odstavce 8.4 a 8.5 těchto obchodních a reklamačních podmínek (§ 623 občanského zákoníku). Pokud je stížnost uplatněna prostřednictvím dálkové komunikace, prodávající je povinen okamžitě doručit potvrzení kupujícímu; pokud nelze okamžitě doručit doklad, musí být doručen bez zbytečného odkladu, nejpozději však s dokladem o vyřízení; potvrzení o uplatnění pohledávky nemusí být doručeno, má-li kupující možnost doložit pohledávku jiným způsobem.

8.15. Kupující je oprávněn rozhodnout se, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 Občanského zákoníku uplatňuje a zároveň je povinen bezodkladně informaci o svém rozhodnutí doručit prodávajícímu. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 Občanského zákoníku uplatňuje, je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace podle ust. § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamovaného zboží. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Jestliže k převzetí předmětu reklamace prodávajícím dojde v pozdější den, než je den uplatnění reklamace, tak lhůty pro vyřízení reklamace podle tohoto odstavce začínají běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím; nejpozději však od momentu, kdy prodávající znemožní nebo zabrání převzetí předmětu reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

8.16. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen „odborné posouzení zboží“). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.

8.17. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží k odbornému posouzení. Pokud kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující na základě odborného úsudku prokáže odpovědnost prodávajícího za vadu vadného výrobku, může znovu uplatnit nárok; záruční doba nevyprší během provádění odborného posouzení. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Reklamované nároky nelze popřít.

8.18. Kupující nemá právo uplatnit právo odpovědnosti za vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

8.19. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží jiným dokonalým zbožím se stejnými nebo lepšími technickými parametry, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

8.20. Prodávající neodpovídá za vady zboží:

 1. pokud jde o zjevnou vadu, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží a kterou nesdělil zástupci prodávajícímu v souladu s bodem 5.8 těchto reklamačních a obchodních podmínek,
 2. pokud kupující nevyužil svého práva týkající se odpovědnosti prodávajícího za vadný výrobek do konce záruční doby,
 3. je-li vadný výrobek mechanicky poškozen kupujícím,
 4. vznikla-li vada zboží používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,
 5. v případě, že je vada způsobena nesprávnou manipulací nebo zanedbáním péče o zboží,
 6. vznikla-li vada zboží poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo obecnými zásadami obvyklého používání zboží,
 7. je-li vada způsobená poškozením zboží nevratnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,
 8. v případě, že vada zboží vznikla v důsledku poškození zboží náhodným zničením a náhodným zhoršením,
 9. pokud vada zboží vznikla neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
 10. vznikla-li vada zboží v důsledku zásahu do zboží neoprávněnou osobou.

8.21. Povinností prodávajícího je vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

 1. výměnou zboží,
 2. vrácením kupní ceny zboží, a to stejnou formou jako byla zaplacena (t.z. i na kartu),
 3. předáním opraveného zboží,
 4. zaplacením vhodné slevy na cenu zboží,
 5. písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
 6. odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

8.22. Prodávající je povinen vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti osobně prostřednictvím poštovního nebo kurýrního servisu nebo poskytovatele doručení. O výsledku vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem a zároveň mu bude spolu se zbožím, resp. prostřednictvím e-mailu doručen doklad o vyřízení reklamace.

8.23. Záruční doba je 24 měsíců od data dodání zboží, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná. Zasílané produkty sportovní výživy, potraviny v dárkových koších a krmiva pro zvířata mají dobu minimální trvanlivosti více než 2 měsíce před datem spotřeby, v případě kratší expirační doby kontaktuje prodávající kupujícího telefonicky nebo e-mailem a zásilka je odeslána pouze se souhlasem kupujícího.

8.24. V případě záručních oprav se záruční doba prodlužuje o dobu, kdy kupující nemohl zboží používat.

8.25. V případě výměny zboží za nové, záruční doba začíná znovu od převzetí nového zboží, ale pouze u nového zboží. V případě výměny zboží za nové obdrží kupující doklad, na kterém bude uvedena informace o výměně zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu.

8.26. V případě odstranitelné vady bude reklamace vyřízena dle rozhodnutí kupujícího dle bodu 8.15 těchto reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:

 1. prodejce vadné zboží vymění nebo
 2. prodávající zajistí odstranění vady.

8.27. Pokud jde o odstranitelnou vadu a kupující neurčí neprodleně podle bodu 8.15 těchto reklamačních a obchodních podmínek jakým způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí odstraněním vady.

8.28. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně používáno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího reklamaci dle bodu 8.15 těchto reklamačních a obchodních podmínek:

 1. výměnou zboží za jiný funkční výrobek se stejnými nebo lepšími technickými parametry nebo
 2. v případě, že prodávající nemůže zboží vyměnit za jiné, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny zboží.

8.29. V případě neodstranitelné vady nebo vícekrát opakované odstranitelné vady nebo pokud jde o větší počet různých odstranitelných vad, které zamezují řádnému užívání zboží než bez vady a kupující neprodleně neurčí dle bodu 8.15 těchto reklamačních a obchodních podmínek jak má být stížnost vyřízena, musí být prodávajícím reklamace vyřízena výměnou zboží za jiné funkční zboží se stejnými nebo lepšími technickými parametry.

8.30. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené v Oznámení o uplatnění reklamace a v potvrzení o uplatnění reklamace zboží dle bodu 8.14 těchto reklamačních a obchodních podmínek.

8.31. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.

8.32. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

8.33. Oprávnění kupujícího k uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil svého práva a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží dle bodu 8.1 těchto reklamačních a obchodních podmínek a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou vadu (nikoli vadu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.

8.34. Ustanovení článku 8 těchto reklamačních a obchodních podmínek se výslovně nevztahují na subjekty, které nesplňují definici spotřebitele, jak je stanoveno v článku § 2 písm. a) Zákona 102/2014.

9. Osobní údaje a jejich ochrana

9.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu.

9.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu.

9.3. Prodávající tímto oznámí kupujícímu, § 10 ods. Článek 3 zákona 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZnOOÚ“) jak bude provozovatel v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, neboť zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v předsmluvním vztahu s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího jsou nezbytné pro plnění kupní smlouvy, ve které kupující vystupuje jako jedna ze stran.

9.4. Kupující může zaškrtnout políčko před podáním příkazu k vyjádření souhlasu v souladu s § 11 ods. 1 zákona, aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích a zpracovával je ve všech svých informačních systémech , týkajících se předávání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží.

9.5. Prodávající se zavazuje zpracovávat a uchovávat osobní údaje kupujícího v souladu s příslušnými právními předpisy.

9.6. Prodávající prohlašuje, že v souladu s § 6 ods. Článek 2 c) osobní údaje ZnOOU budou získány výhradně pro účely uvedené v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.

9.7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s § 6 ods. Článek 2 e) ZnOOÚ bude získávat osobní údaje pro jiné účely, než jsou uvedeny těchto obchodních a reklamačních podmínkách zvlášť a zajistí, aby zpracovávané osobní údaje byly využívány výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny a že je nebude sdružovat s osobními údaji, které byly získány pro jiné účely.

9.8. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas s bodem 9.5 těchto reklamačních a obchodních podmínek na dobu určitou pro splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Po splnění účelu zpracování prodávající okamžitě zajistí likvidaci osobních údajů kupujícího. Kupující může kdykoli písemně odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas vyprší do jednoho měsíce od obdržení odvolání kupujícím prodávajícímu.

9.9. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:

 1. jejich identifikační údaje uvedené v bodě 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek,
 2. identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží tak, že tyto údaje jsou uvedeny v přijetí objednávky,
 3. účel zpracování osobních údajů, jako je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím,
 4. že bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu, pokud je kupující fyzickou osobou a v rozsahu obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu je-li kupujícím právnická osoba,
 5. že požadované osobní údaje je kupující povinen poskytnout.

9.10. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti stanovené prodávajícímu.

9.11. Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího požadovat:

 1. v obecně srozumitelné formě informace o stavu zpracování svých osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 26 ods. 3 ZnOOÚ; při vydání rozhodnutí podle ods. 4 písm. b) ZnOOÚ je kupující oprávněn seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,
 2. v obecně srozumitelné podobě přesné informace o zdroji, ze kterého získaly jeho/její osobní údaje ke zpracování,
 3. v obecně srozumitelné podobě, opis jeho/jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 4. dodatečné informace, které jsou vzhledem ke všem okolnostem a podmínkám zpracování osobních údajů nezbytné k tomu, aby kupující zaručil svá práva a práva chráněných zájmů, zejména
 5. i) poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; získává-li prodávající osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle § 11 ZnOOÚ, sdělí jí i čas platnosti souhlasu, a jestliže kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo zákona , prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který jí tuto povinnost ukládá, a vyrozumí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,
 6. ii) informace o třetích stranách, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou poskytnuty osobní údaje,
 7. iii) rozsah příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou poskytnuty osobní údaje,
 8. iv) způsob zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny,
 9. v) třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že osobní údaje jsou převedeny do těchto zemí,
 10. opravit své nesprávné, neúplné nebo neaktuální osobní údaje, které jsou předmětem zpracování,
 11. likvidaci jeho/jejích osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování; jsou-li předmětem zpracování úřední dokumenty obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
 12. likvidaci jeho/jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení ZnOI nebo jiné platné právní úpravy ČR.

9.12. Kupující na základě bezplatného písemného požadavku má právo vznést námitky vůči prodávajícímu proti:

 1. zpracování jeho osobních údajů, které považuje za zpracované nebo které budou zpracovány za účelem přímého prodeje bez jeho souhlasu a žádosti o jejich likvidaci,
 2. použití osobních údajů uvedených v § 10 Článek 3 d) pro účely přímého marketingu poštou nebo
 3. poskytování osobních údajů uvedených v § 10 Článek 3 d) pro účely přímého prodeje.

9.13. Kupující má na základě bezplatného písemného požadavku právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů v případech podle § 10 Článek 3 a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jeho/její práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozeny; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.

9.14. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud se případ nestane, má právo kdykoli postavit se proti prodávajícímu a nepřijímat rozhodnutí prodávajícího, který by měl pro něj právní účinky nebo významné účinky, pokud je takové rozhodnutí vydáno pouze na základě zpracování jeho osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího ve lhůtě uvedené v ods. 9.18 těchto Podmínek. Kupující nemá toto právo pouze v případě, že to stanoví zvláštní zákon, v němž jsou upravena opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, nebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiná přiměřená opatření k ochraně oprávněných zájmů kupujícího.

9.15. Pokud kupující uplatní své právo písemně a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem doručí kupující písemně nejpozději tři dny po dni odeslání.

9.16. Kupující, který má podezření, že jeho osobní údaje jsou nesprávně zpracovávány, může informovat Úřad pro ochranu osobních údajů. Není-li kupující v plném rozsahu způsobilý k právním úkonům, mohou být jeho práva zastupována zákonným zástupcem.

9.17. Prodávající je povinen písemně podat žádost kupujícího dle tohoto článku těchto obchodních a reklamačních podmínek a splnit požadavky kupujícího dle ZnOOU a písemně o tom informovat do 30 dnů od přijetí žádosti.

9.18. Omezení práv kupujícího podle § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZnOOÚ prodávající neprodleně písemně oznámí dotyčné osobě a úřadu.

9.19. Prodávající tímto sděluje kupujícímu, že v souladu s § 15 ods. (1) e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ o zpracovávání osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. příjemcům:

Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu v Bratislavě I, oddiel Sro. Vložka č. 3215/B

9.20. Informační systémy prodejce elektronického obchodu jsou registrovány podle zákona 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů.

10. Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Pokud dojde k nemožnosti splnit své povinnosti ze strany prodávajícího vyplývající mu z kupní smlouvy, z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v objednávce, prodávající je povinen o této skutečnosti okamžitě informovat kupujícího a současně je povinen nabídnout kupujícímu náhradní nebo kupní opci odstoupit od kupní smlouvy (zrušit objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto reklamačních a obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu za zboží sjednané v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím.

10.2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu v souladu s § 7 a násl. zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele v případě prodeje na dálku (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele pro prodej na dálku“) do 14 dnů od převzetí zboží ode dne uzavření smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu, který není dodán na fyzickém nosiči, jestliže prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. § 3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.3. Kupující má právo v této lhůtě po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

10.4. Začátek lhůty pro odstoupení od smlouvy je stanoven v den, kdy kupující nebo jím určená třetí strana s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží nebo pokud se:

 1. zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, ode dne převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
 2. dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, ode dne převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
 3. na základě smlouvy zboží dodává opakovaně během vymezeného období, ode dne převzetí prvního dodaného zboží.

10.5. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

10.6. Při odstoupení od smlouvy se vyžaduje písemná forma, způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy omylem nebo v podobě zápisu na jiném trvalém nosiči nebo pomocí formuláře, který tvoří přílohu č.1 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Ochranná lhůta se považuje za zachovanou, pokud byla oznámení o odstoupení od smlouvy zaslána prodávajícímu nejpozději v poslední den období podle ustanovení § 7 ods. 1 zákona o ochraně spotřebitelů při prodeji na dálku.

10.7. Odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího odstavce těchto obchodních a reklamačních podmínek musí obsahovat informace požadované ve formuláři odstoupení od kupní smlouvy, příloha č.1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu kupujícího.

10.8. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, se zrušuje od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil. Není možné požadovat od kupujícího žádné náklady nebo jiné platby, které souvisejí se zrušením doplňkové smlouvy, kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 zákona o ochraně spotřebitele pro prodej na dálku a poplatky za služby, kde je služba poskytována a služba byla poskytnuta v plném rozsahu.

10.9. Ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy, je kupující povinen bez zbytečného odkladu zaslat zboží zpět na adresu sídla provozovatele nebo je předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud prodávající doporučil vyzvednout zboží osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Časová lhůta podle první věty tohoto oddílu těchto obchodních a reklamačních podmínek se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k odeslání nejpozději poslední den daného období.

10.10. Kupující je povinen dodat zboží prodávajícímu kompletní, včetně úplné dokumentace, nepoškozené, pokud možno v původním obalu a nepoužívané.

10.11. Zásilky na dobírku nebudou přebírány prodávajícím. Doporučuje se pojištění zboží. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu veškeré platby, které od něj obdržel. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek před tím, než mu je doručeno zboží nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

10.12. Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu. Zboží je vráceno přímo prodávajícímu nebo osobě oprávněné prodávajícím převzít zboží. To neplatí, pokud prodejce souhlasil s tím, že tyto náklady nese sám, nebo nesplnil-li povinnost podle § 3 ods. (1) (i) zákona o ochraně spotřebitele pro prodej na dálku.

10.13. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 3 ods. (1) h) zákona o ochraně spotřebitelů při prodeji na dálku.

10.14. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaké použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž by kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.

10.15. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a dodá prodávajícímu poškozené nebo neúplné použité zboží, kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu:

 1. hodnotu, kterou byla hodnota zboží snížena v souladu s § 457 občanského zákoníku ve skutečné výši,
 2. náklady vynaložené prodávajícím při opravě a uvedení zboží do původního stavu, vypočtené dle cenového listu po záruce.

Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu reklamačních a obchodních podmínek prodávajícímu uhradit náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

10.16. V souladu s § 7 ods. 6 zákona o ochraně spotřebitele pro prodej na dálku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, který podléhá:

 1. prodeji zboží vyrobeného v souladu se zvláštními požadavky spotřebitele, zboží vyrobené na míru nebo zboží specificky určené pro jednoho spotřebitele,
 2. prodeji zboží obsaženého v ochranném obalu, který je nevhodný pro návrat ze zdravotních nebo hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 3. prodeji zvukových záznamů, videozáznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud je spotřebitel vybalil,
 4. poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy,
 5. prodeji zboží, které bylo v době po uzavření smlouvy a převzetí zboží od prodávajícího kupujícímu smontováno, složeno nebo použito takovým způsobem, že jeho opětovné uvedení do původního stavu prodávajícím nelze bez vynaložení zvýšeného úsilí a zvýšených nákladů, např. montovaný nebo sestavený nábytek a podobně.

10.17. Ustanovení čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek se výslovně nevztahuje na subjekty, které nesplňují definici spotřebitele uvedenou v odstavci § 2 písm. a) Zákona.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. V případě písemné kupní smlouvy musí být každá změna písemná.

11.2. Strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude ve formě e-mailových zpráv.

11.3. Na vztahy neupravené těmito obchodními a reklamačními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

11.4. Tyto obchodní a reklamační podmínky se stávají účinnými vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

11.5. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že se s těmito obchodními a reklamačními podmínkami seznámil, přečetl je, porozuměl jejich obsahu a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

12. Alternativní řešení sporů

12.1. Nakupující má právo požádat prodávajícího o nápravu, v případě, že má pocit, že prodávající porušil jeho práva nebo nevybavil reklamaci tak, aby byl i on spokojen. Pokud prodávající do 30 dnů na žádost neodpoví nebo na ni odpoví odmítavě, spotřebitel může podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona č. 391/2015 Sb. podle § 3 zákona č. 391/2015 Sb. ARS jsou subjekty a oprávněné právnické osoby. Návrh může spotřebitel předložit podle metody uvedené v § 12 zákona č. 391/2015 Sb. Žádost může být také podána online prostřednictvím Alternativní platformy pro řešení sporů RSO.

Alternativní řešení sporů je vyhrazeno výhradně pro spotřebitele fyzických osob. Spor je vyřešen mezi spotřebitelem a prodávajícím, který podepsal smlouvu na dálku a jejíž pohledávka přesahuje 20 EUR. Maximální poplatek, který ARS může vyžadovat, je od kupujícího 5 EUR na pokrytí nákladů.

UPOZORNĚNÍ:

Tyto všeobecné obchodní podmínky byly vypracovány pro společnost WOCHT s.r.o, IČ: 50186965, Pribinova 923/25, 95618 Bošany, společností MK Advices s.r.o., Hviezdoslavova 275/27, 96501 Ústí nad Labem, která si vyhrazuje k tomuto dílu svá autorská práva. Jakékoliv užití tohoto díla nebo jeho části (rozmnožování, kopírování, skenování nebo jiné šíření textů, tabulek a dalších součástí tohoto díla) mechanickým nebo elektronických způsobem bez předchozího písemného povolení společnosti MK Advices s.r.o. toto použití je přísně zakázáno.

Poučení o uplatnění práva kupujícího

Odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku

Oslavte s námi začátek léta
slevou 15% na všechno zboží skladem. Platí do 30. června.
x